Javna nabava

JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE

Temeljni zakon kojim se utvrđuju pravila o postupku javne nabave koji provodi javni naručitelj jest Zakon o javnoj nabavi (narodne novine br. 120/2016 – ZJN 2016). Javna nabava se provodi kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH). 

EOJN RH potencijalnim ponuditeljima omogućuje registraciju, uvid u dokumentacije o nabavi, preuzimanje istih, komunikaciju s naručiteljem (npr. Zahtjev za sudjelovanje, Zahtjev za pojašnjene), slanje ponude, Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD-obrazac) i njegovo učitavanje, zaprimanje zahtjeva za pojašnjenjem, e-Žalbu, dostavu odluke o odabiru, dostavu odluke o neprihvaćanju ponude i dr. Uz ZJN 2016 bitno je pratiti praksu i odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) i odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Ostale bitne informacije nalaze se na portalu javne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: www.javnanabava.hr

JAVNA NABAVA ZA PONUDITELJE

Tko može dobiti posao putem javne nabave i kakve su Vaše šanse?

U pravilu svi ponuditelji koji zadovoljavaju kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta propisanim u dokumentaciji o nabavi. Ponekad vaše poduzeće ne može ispuniti postavljene uvjete, ali Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) nudi instrument oslanjanja na drugi gospodarski subjekt kojim možete zadovoljiti tražene uvjete i onda kada vam se čini da nemate šanse. Mi ćemo vam pomoći u tome.

U javnoj nabavi kriterij za odabir ponude je uvijek ekonomski najpovoljnije ponuda. To znači da jedan od kriterija za odabir ponude smije biti cijena do maksimalno 90%, dok su ostali kriteriji rokovi isporuke ili rok izvršenja, duljina jamstva kvalitete robe ili radova, dostupnost servisa itd. Nažalost veliki postotak postupaka javne nabave, svjesnim ili nesvjesnim postupanjem javnih naručitelja, pogoduje određenom proizvodu ili ponuditelju, ali to ne znači da Vaša ponuda uz naše savjete ne može biti dobitna.

 

Na što treba pripaziti prilikom izrade dokumentacije i ponude!

 • Pridržavanje svih rokova navedenih u dokumentaciji o nabavi
 • Nuđenje proizvoda sukladno traženim tehničkim specifikacija
 • Točnost i istinitost podataka koji se unose u ESPD obrazac
 • Pravilno i kompletno ispunjavanje svih stavaka troškovnika
 • Slanje svih dodatnih dokumenata koji su traženi u dokumentaciji o nabavi

ZELENA JAVNA NABAVA

Zelena javna nabava je instrument zaštite okoliša kojim se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i proizvodnja. Zelena javna nabava je postupak pri kojem tijela javne uprave nabavljaju robu, radove i usluge koji tijekom svog životnog vijeka imaju manji učinak na okoliš od roba, radova i usluga s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili.

Za svaku skupinu proizvoda definiraju se mjerila koja sadrže ključne pritiske na okoliš koji uključuju:

 • potrošnju resursa i energije
 • učinak na bioraznolikost
 • toksičnost
 • emisiju onečišćujućih tvari
 • stakleničkih plinova i CO2
 • nastajanje otpada na mjestu nastanka

Primjeri proizvoda i usluga zelene javne nabave:

 • Energetski učinkovita računala
 • Uredski namještaj od drva iz održivih izvora
 • Zgrade sa smanjenom uporabom energije
 • Reciklirani papir
 • Usluge čišćenja pri kojima se koriste ekološki proizvodi za čišćenje
 • Električna vozila, hibridna vozila ili vozila s niskim emisijama
 • Električna energija iz obnovljivih izvora energije itd.

Primjeri zelene javne nabave i korisne informacije mogu se naći na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja www.zelenanabava.hr

Mjerila EU za zelenu javnu nabavu nisu obvezna. Mjerila za zelenu javnu nabavu EU su razvijena kao dio dobrovoljnog pristupa zelenoj javnoj nabavi u okviru Priopćenja Europske komisije COM (2008)400 „Javna nabava za bolji okoliš“.

Svrha mjerila za zelenu javnu nabavu je identificirati glavne utjecaje na okoliš određenog proizvoda i usluga te predložiti jasna i ambiciozna mjerila za rješavanje tih problema u postupku nabave. Zemlje članice EU su pozvane koristiti zajednička mjerila zelene javne nabave u što većoj mjeri.

EU FONDOVI I JAVNA NABAVA

Korisnici ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava moraju se u svojim postupcima uz odredbe Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) pridržavati i ostalih pravila i uputa navedenih u prilozima određenog natječaja ili poziva. Pravila o financijskim korekcijama prilog su svakog natječaja i potrebno ih je proučiti sa posebnom pozornošću.

NAŠE USLUGE JAVNE NABAVE

 1. Savjetovanje u javnoj nabavi temeljem Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016, NN 120/2016)
 2. Izrada kompletne dokumentacije i provedba postupaka javne nabave
 3. Priprema ponude u postupcima javne nabave za ponuditelje
 4. Izrade plana nabave i registra ugovora
 5. Provedba nabave za neobveznike javne nabave (NOJN) u sklopu projekata financiranih iz EU fondova