POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Potpora za samozapošljavanje se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.

Cilj mjere Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.
 

Ciljane skupine

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Trajanje mjere 24 mjeseca
VISINA SUBVENCIJE I PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007, dalje u tekstu: NKD)

A) POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

1.  Skupina – do 120.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

–  (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)

–  (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)

–  (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

–  (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

–  (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. Skupina – do 80.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

–  (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

–  (H) Prijevoz i skladištenje

(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

–  (J) Informacije i komunikacije

–  (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

–  (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

–  (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

–  (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

–  (P) Obrazovanje

–  (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

 

 

B) POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE – ZELENO/DIGITALNO

Za podnositelja zahtjeva koji udovoljava kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr, iznos potpore određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u

skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007, dalje u tekstu: NKD) i potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

1. Skupina – do 150.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

–  (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)

–  (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

–  (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

–  (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. Skupina – do 110.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

–  (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

–  (H) Prijevoz i skladištenje

(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

–  (J) Informacije i komunikacije

–  (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

–  (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

–  (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

–  (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

–  (P) Obrazovanje

–  (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

Napomena:

Poslodavac je dužan 20.000,00 kn od ukupnog iznosa potpore utrošiti na aktivnosti koje doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno

obrazloženje u poslovnom planu, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr

 POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE – PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U 2022. GODINI

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

a) fiksnog iznosa

b) varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigo vodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za registraciju ostalih organizacijskih oblika poslovnih subjekata (dohodovni obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova), bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 5 kategorija:

•    kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)

•    kupnja ili zakup licenciranih IT programa

•    kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)

•    kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti do 30% varijabilnog iznosa potpore (samo: C prerađivačka industrija)

•    kupnja franšiza

TRAJANJE JAVNOG POZIVA POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

 Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2022.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.