1. Cilj poziva

Predmet Poziva:
Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Svrha (cilj) Poziva:
Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u sektoru C Prerađivačka industrija Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007)

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020., što se prikazuje u Državnom proračunu RH na izvoru 563 Europski fond za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR).

3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 7.500.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu je 500.000,00 HRK.

4. Predviđeni intenziteti potpore

Regionalne potpore

 • Intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno važećoj Karti regionalnih potpora RH i Zaključku Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301- 05/05-14-2 od 24. travnja 2014. godine) te iznosi 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike i 45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike.
 • Iznos Regionalne potpore (maksimalni iznos potpore) po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK.

Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja

 • Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
 • Iznos Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja (maksimalni iznos potpore) po ovom Pozivu ne može preći prag od 3.000.000,00 HRK.
 • Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja odobravat će se samo onom poduzetniku kojemu je odobrena regionalna potpora iz točke A).

Potpore za usavršavanje

 • Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima:
  • za srednja poduzeća do maksimalnog intenziteta potpore od 60% prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;
  • za mala i mikro poduzeća do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova.
 • Iznos Potpore za usavršavanje (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.

Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

 • Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
 • Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK po poduzetniku po projektu.

Potpore male vrijednosti (de minimis)

 • Iznos potpore male vrijednosti koja se temeljem ovog poziva može dodijeliti po projektu ne može iznositi više od 1.400.000,00 HRK, poštujući ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013.
 • Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.

5. Prihvatljivi prijavitelji

MSP-ovi sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

6. Prihvatljive aktivnosti

 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta.
 • Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta.
 • Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika.
 • Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja.
 • Prateće aktivnosti povezane s projektom.

7. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. travnja 2021. godine u 11:00:00 sati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. svibnja 2021. godine u 16:00:00 sati.